VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1.1 Predávajúcim je spoločnosť mkm media s.r.o., Urbánková 1052/13, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 812 777, DIČ: 2120482485

tel. +421915707627, e-mail:info@makmagazin.sk (ďalej len predávajúci).
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka (ďalej len „elektronický magazín“).
1.3 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.4 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 1. OBJEDNÁVANIE

2.1 Elektronický magazín môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránke predávajúceho s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu za tovar.
2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný elektronický magazín a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci bez zbytočného odkladu emailom. Toto potvrdenie obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru, spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
2.4 Predávajúci sa zaväzuje odoslať link na stiahnutie elektronického magazínu podľa objednávky po pripísaní ceny uvedenej v objednávke na účet predávajúceho a teda sprístupniť elektronický obsah magazínu formou stiahnutia elektronického obsahu cez internet prostredníctvom podporovaných zariadení.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do okamihu pripísania sumy za objednávku na bankový účet predávajúceho. Kupujúci môže objednávku zrušiť e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom.
2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť odoslanie linku na stiahnutie elektronického magazínu. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).

 1. CENY

3.1 Predávajúci nie je platcom DPH.

 1. PLATBY

4.1. Platbu za objednaný elektronický magazín môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu,

 1. b) platobným systémom Pay Pal

4.2 Platba je možná iba v EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu bezodkladne po odoslaní linku na stiahnutie elektronického magazínu.

 1. DODACIE PODMIENKY

5.1 Lehota na zaslanie linku na stiahnutie elektronického magazínu je 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť.

 1. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1. V prípade, že Kupujúci chce zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho s uvedením čísla objednávky.

7.2 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku Kupujúceho na tovar, ak  ho nebude schopný dodať z dôvodu nedostupnosti (napr. z dôvodu stiahnutia z ponuky). O stornovaní objednávky je predávajúci povinný bezodkladne informovať Kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vráti predávajúci kupujúcemu finančné prostriedky do 14 dní na účet.

 1. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
8.2 Predávajúci nie je zodpovedný za prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s predmetom tejto zmluvy  vznikla. Elektronický magazín sa zasiela v aktuálnom stave, s prípadnými nedostatkami a bez záruky. Všetky poplatky uskutočnené v súvislosti so zaslaním elektronického magazínu sú finálne a Kupujúci nemá nárok na ich vrátenie, ak Predávajúci neurčí inak.

8.3. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci  nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka.  Kupujúci týmto vyhlásuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 1. POSTUP REKLAMÁCIE

9.1. V prípade, ak kupujúci nie je spokojný s vybavením objednávky, môže sa obrátiť na predávajúceho telefonicky alebo mailom na info@makmagazin.sk. Pokiaľ sa kupujúci domnieva, že predávajúci mohol  porušiť jeho práva, je oprávnený podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru prostredníctvom internetového obchodu sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky.

9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe.

9.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail.
Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

9.4 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe.
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou alebo elektronicky na info@makmagazin.sk.
Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 2. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 4. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

 1. a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
 4. LICENČNÁ DOHODA

10.1 Predávajúci odoslaním linku kupujúcemu umožní stiahnuť si elektronický magazín v počte 2 stiahnutia počas nasledujúcich 48 hodín od zaslania linku.

10.2 Používateľ prehlasuje, že sa oboznámil s PDF formátom doručovaného elektronického magazínu.

10.3. Kupujúci má právo uchovávať si kópie daného elektronického magazínu, prezerať a zobrazovať elektronický magazín neobmedzene, avšak výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie. Elektronický magazín  je chránený autorským zákonom. Kupujúci nemôže predávať, šíriť, distribuovať alebo iným spôsobom priraďovať práva tovaru alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane.

 

 1. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE

11.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva  Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

11.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 22.06.2017.